Tỷ giá Cho vay

Về Những Tỷ Lệ Này

Tỷ giá Cho vay là tỷ giá các định chế tài chính cho vay. Tỷ giá này dùng làm căn bản từ đó các ngân hàngcho vay khách hàng của mình.. Bao gồm tỷ giá cho vay của USD, EUR, GBP, JPY, CHF và CAD. Bảng tỷ giá hiển thị tỷ giá của nhiều khung thời gian khác nhau độ dài thời gian lên tới 1 năm.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ