Báo giá Tương lai

Về Những Tỷ Lệ Này

Chỉ cố Tương lai bao gồm 19 thị trường chính cho hợp đồng tương lại. Báo giá kèm với biểu đồ chụp nhanh dùng để tham khảo tức thời. Người giao dịch nhanh trong ngày hay giao dịch theo bước sóng tìm cơ hội tốt xuyên qua khắp các loại tài sản có thể theo dõi các chuyển động lớn hơn như một điểm khởi tạo giao dịch trong thị trường đó.


Điểm nhanh loại tiền tệ

Mở/ĐóngBiểu đồ