Công cụ tính xác suất rủi ro

Công cụ tính toán xác suất rủi ro (RPC) được thiết kế để làm việc một cách chặt chẽ với các mức độ hồi quy Fibonacci để giúp tính toán rủi ro.

bởi  Mark McRae (info@surefire-forex-trading.com)


Điểm biểu đồ

Bạn có thể sử dụng .382 để ước lượng cho đến khi điểm C được hoàn toàn xác lập


Các mức hồi qui
0.382
0.618

Các mục tiêu
Mục tiêu  1
Mục tiêu  2
Mục tiêu  3

Lợi nhuận tiềm năng:
  Rủi ro Thành quả Tỷ lệ Giao dịch/Không giao dịch
Mục tiêu  1
Mục tiêu  2
Mục tiêu  3