Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,23293 Năm, Thg2 22 2018, 22:40 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,23289 1,233 1,23281 1,23284

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Năm, Thg2 22 2018, 22:40 GMT 1,23289 1,233 1,23281 1,23284
Năm, Thg2 22 2018, 22:35 GMT 1,23289 1,233 1,23282 1,23289
Năm, Thg2 22 2018, 22:30 GMT 1,23301 1,2335 1,23262 1,23288
Năm, Thg2 22 2018, 22:25 GMT 1,23289 1,2331 1,23285 1,23295
Năm, Thg2 22 2018, 22:20 GMT 1,23293 1,2331 1,23283 1,23289
Năm, Thg2 22 2018, 22:15 GMT 1,23296 1,2331 1,23289 1,23294
Năm, Thg2 22 2018, 22:10 GMT 1,23295 1,2332 1,23285 1,23297
Năm, Thg2 22 2018, 22:05 GMT 1,23252 1,2331 1,23248 1,23292
Năm, Thg2 22 2018, 22:00 GMT 1,23307 1,23311 1,2325 1,23252
Giá trị cao nhất: 1,2335 Giá trị thấp nhất: 1,23248 Chênh lệch: 0,001019955 Trung bình: 1,2329 %: 0,0827