Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,17586 Sáu, Thg8 18 2017, 18:50 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,17577 1,1759 1,17565 1,17577

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Sáu, Thg8 18 2017, 18:50 GMT 1,17577 1,1759 1,17565 1,17577
Sáu, Thg8 18 2017, 18:45 GMT 1,17576 1,176 1,17565 1,17575
Sáu, Thg8 18 2017, 18:40 GMT 1,17567 1,1761 1,17562 1,17575
Sáu, Thg8 18 2017, 18:35 GMT 1,17584 1,1759 1,17558 1,17567
Sáu, Thg8 18 2017, 18:30 GMT 1,17528 1,1759 1,17528 1,17582
Sáu, Thg8 18 2017, 18:25 GMT 1,17527 1,1755 1,17515 1,17529
Sáu, Thg8 18 2017, 18:20 GMT 1,17541 1,1755 1,17524 1,17527
Sáu, Thg8 18 2017, 18:15 GMT 1,17528 1,1756 1,17524 1,17541
Giá trị cao nhất: 1,1761 Giá trị thấp nhất: 1,17515 Chênh lệch: 0,0009499788 Trung bình: 1,1756 %: 0,0808