Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,08984 Năm, Thg4 27 2017, 11:05 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,09005 1,0902 1,08984 1,08987

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Năm, Thg4 27 2017, 11:05 GMT 1,09005 1,0902 1,08984 1,08987
Năm, Thg4 27 2017, 11:00 GMT 1,08983 1,0901 1,08975 1,09005
Năm, Thg4 27 2017, 10:55 GMT 1,09007 1,0901 1,08968 1,08983
Năm, Thg4 27 2017, 10:50 GMT 1,0899 1,0901 1,08975 1,09006
Năm, Thg4 27 2017, 10:45 GMT 1,08967 1,09 1,08952 1,08991
Năm, Thg4 27 2017, 10:40 GMT 1,09026 1,0903 1,0896 1,08967
Năm, Thg4 27 2017, 10:35 GMT 1,09049 1,0906 1,0902 1,09026
Năm, Thg4 27 2017, 10:30 GMT 1,09062 1,091 1,09044 1,09049
Năm, Thg4 27 2017, 10:25 GMT 1,08993 1,0907 1,08989 1,09061
Giá trị cao nhất: 1,091 Giá trị thấp nhất: 1,08952 Chênh lệch: 0,001479983 Trung bình: 1,0901 %: 0,1357