Công cụ tra tỷ giá quá khứ

Có tới 365 ngày dữ liệu quá khứ cho tất cả cặp tiền trên toàn cầu 
   csv

EURUSD 1,04999 Tư, Thg2 22 2017, 10:50 GMT
Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
1,0501 1,0502 1,0497 1,0498

Ngày Mở cửa Đỉnh Đáy Đóng
Tư, Thg2 22 2017, 10:50 GMT 1,0501 1,0502 1,0497 1,0498
Tư, Thg2 22 2017, 10:45 GMT 1,05027 1,0504 1,04965 1,05003
Tư, Thg2 22 2017, 10:40 GMT 1,05024 1,051 1,05019 1,05027
Tư, Thg2 22 2017, 10:35 GMT 1,04999 1,0505 1,0499 1,05024
Tư, Thg2 22 2017, 10:30 GMT 1,05033 1,0505 1,04941 1,04999
Tư, Thg2 22 2017, 10:25 GMT 1,05084 1,051 1,05015 1,05035
Tư, Thg2 22 2017, 10:20 GMT 1,05065 1,051 1,05055 1,05085
Tư, Thg2 22 2017, 10:15 GMT 1,05067 1,051 1,05025 1,05063
Tư, Thg2 22 2017, 10:10 GMT 1,0503 1,0508 1,05023 1,05068
Giá trị cao nhất: 1,051 Giá trị thấp nhất: 1,04941 Chênh lệch: 0,001590014 Trung bình: 1,0504 %: 0,1513