Công cụ tính điểm bản lề Forex


Để tính điểm bản lề, mức kháng cự, hỗ trợ và trung hòa, nhập giá Đỉnh, Đáy và giá Đóng cửa của kỳ trước


  Cặp 1 Cặp 2 Cặp 3 Cặp 4
R3
M5
R2
M4
R1
M3
PP
M2
S1
M1
S2
M0
S3

Công thức Cổ điển

  • Pivot = ( High + Close + Low ) / 3
  • R1 = 2 * Pivot - Low - Normal Trading Range
  • S1 = 2 * Pivot - High - For The Next Period
  • R2 = Pivot + (Resistance1 - Support1) - Extreme Trading Range
  • S2 = Pivot - (Resistance1 - Support1)
  • R3 = High + 2*(Pivot - Low)
  • S3 = Low - 2*(High - Pivot)
  • M5 = (R2+R3)/2;
  • M4 = (R1+R2)/2;
  • M3 = (P+R1)/2;
  • M2 = (P+S1)/2;
  • M1 = (S1+S2)/2;
  • M0 = (S2+S3)/2;