Thị trường trao đổi ngoại hối cung cấp 24 giờ truy cập các cơ hôi kinh doanh, nhưng thời gian tốt nhất để giao dịch là trong những giai đoạn là lúc mà những giờ giao dịch của những thị trường khác chồng lên nhau, vì nó sẽ làm tăng tính tăng khoản. Công cụ này cho phép người kinh doanh biết giai đoạn mà hai phiên giao dịch trao đổi ngoại hối chồng lên nhau.

Thời gian được hiển thị tại múi giờ GMT
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
                                               
                                               
                                               
                                               
Sydney Mở Đóng trong 7 giờ và 39 phút
Tokyo Mở Đóng trong 8 giờ và 39 phút
London Đã Đóng Mở trong 6 giờ và 39 phút
New York Đã Đóng Mở trong 11 giờ và 39 phút