Tính toán Fibonacci


Bắt đầu Hết Custom Projection Level
Fibonacci Thoái lui Dự báo mức Fibonacci
23.60% 61.8%
38.20% 100.0%
50.00% 138.2%
61.80% 161.8%
76.40% 261.8%
Khách hàng thoái lui và tăng trưởng; Dự báo
Đảo nghịch Thoái lui & tăng trưởng; Tính toán dự báo
Bắt đầu Hết Giá %

Các thông tin thêm

Để tính fibonacci thoái lui projections trong bảng tính fibonacci này Những dự báo sẽ được tính toán mặc định từ mức kết thúc của giá thay đổi. Nếu bạn điền một mức giá trong ô " Dự báo khách hàng Level" (mà có thể bị yêu cầu cho những mục tiêu tính dự báo tính toán cho vài những xung sóng)