Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,9522 EUR 1 EUR = 1,0502 USD
2 USD = 1,9044 EUR 2 EUR = 2,1004 USD
5 USD = 4,761 EUR 5 EUR = 5,251 USD
10 USD = 9,522 EUR 10 EUR = 10,502 USD
15 USD = 14,283 EUR 15 EUR = 15,753 USD
20 USD = 19,044 EUR 20 EUR = 21,004 USD
25 USD = 23,805 EUR 25 EUR = 26,255 USD
30 USD = 28,566 EUR 30 EUR = 31,506 USD
35 USD = 33,327 EUR 35 EUR = 36,757 USD
40 USD = 38,088 EUR 40 EUR = 42,008 USD
45 USD = 42,849 EUR 45 EUR = 47,259 USD
50 USD = 47,61 EUR 50 EUR = 52,51 USD
55 USD = 52,371 EUR 55 EUR = 57,761 USD
60 USD = 57,132 EUR 60 EUR = 63,012 USD
65 USD = 61,893 EUR 65 EUR = 68,263 USD
70 USD = 66,654 EUR 70 EUR = 73,514 USD
75 USD = 71,415 EUR 75 EUR = 78,765 USD
80 USD = 76,176 EUR 80 EUR = 84,016 USD
85 USD = 80,937 EUR 85 EUR = 89,267 USD
90 USD = 85,698 EUR 90 EUR = 94,518 USD
95 USD = 90,459 EUR 95 EUR = 99,769 USD
100 USD = 95,22 EUR 100 EUR = 105,02 USD