Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,9172 EUR 1 EUR = 1,0903 USD
2 USD = 1,8344 EUR 2 EUR = 2,1805 USD
5 USD = 4,586 EUR 5 EUR = 5,4514 USD
10 USD = 9,172 EUR 10 EUR = 10,9027 USD
15 USD = 13,758 EUR 15 EUR = 16,3541 USD
20 USD = 18,344 EUR 20 EUR = 21,8055 USD
25 USD = 22,93 EUR 25 EUR = 27,2569 USD
30 USD = 27,516 EUR 30 EUR = 32,7082 USD
35 USD = 32,102 EUR 35 EUR = 38,1596 USD
40 USD = 36,688 EUR 40 EUR = 43,611 USD
45 USD = 41,274 EUR 45 EUR = 49,0624 USD
50 USD = 45,86 EUR 50 EUR = 54,5137 USD
55 USD = 50,446 EUR 55 EUR = 59,9651 USD
60 USD = 55,032 EUR 60 EUR = 65,4165 USD
65 USD = 59,618 EUR 65 EUR = 70,8679 USD
70 USD = 64,204 EUR 70 EUR = 76,3192 USD
75 USD = 68,79 EUR 75 EUR = 81,7706 USD
80 USD = 73,376 EUR 80 EUR = 87,222 USD
85 USD = 77,962 EUR 85 EUR = 92,6734 USD
90 USD = 82,548 EUR 90 EUR = 98,1247 USD
95 USD = 87,134 EUR 95 EUR = 103,5761 USD
100 USD = 91,72 EUR 100 EUR = 109,0275 USD