Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,88 EUR 1 EUR = 1,1364 USD
2 USD = 1,76 EUR 2 EUR = 2,2727 USD
5 USD = 4,4 EUR 5 EUR = 5,6818 USD
10 USD = 8,8 EUR 10 EUR = 11,3636 USD
15 USD = 13,2 EUR 15 EUR = 17,0455 USD
20 USD = 17,6 EUR 20 EUR = 22,7273 USD
25 USD = 22 EUR 25 EUR = 28,4091 USD
30 USD = 26,4 EUR 30 EUR = 34,0909 USD
35 USD = 30,8 EUR 35 EUR = 39,7727 USD
40 USD = 35,2 EUR 40 EUR = 45,4545 USD
45 USD = 39,6 EUR 45 EUR = 51,1364 USD
50 USD = 44 EUR 50 EUR = 56,8182 USD
55 USD = 48,4 EUR 55 EUR = 62,5 USD
60 USD = 52,8 EUR 60 EUR = 68,1818 USD
65 USD = 57,2 EUR 65 EUR = 73,8636 USD
70 USD = 61,6 EUR 70 EUR = 79,5455 USD
75 USD = 66 EUR 75 EUR = 85,2273 USD
80 USD = 70,4 EUR 80 EUR = 90,9091 USD
85 USD = 74,8 EUR 85 EUR = 96,5909 USD
90 USD = 79,2 EUR 90 EUR = 102,2727 USD
95 USD = 83,6 EUR 95 EUR = 107,9545 USD
100 USD = 88 EUR 100 EUR = 113,6364 USD