Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,8488 EUR 1 EUR = 1,1781 USD
2 USD = 1,6976 EUR 2 EUR = 2,3563 USD
5 USD = 4,244 EUR 5 EUR = 5,8907 USD
10 USD = 8,488 EUR 10 EUR = 11,7813 USD
15 USD = 12,732 EUR 15 EUR = 17,672 USD
20 USD = 16,976 EUR 20 EUR = 23,5627 USD
25 USD = 21,22 EUR 25 EUR = 29,4533 USD
30 USD = 25,464 EUR 30 EUR = 35,344 USD
35 USD = 29,708 EUR 35 EUR = 41,2347 USD
40 USD = 33,952 EUR 40 EUR = 47,1254 USD
45 USD = 38,196 EUR 45 EUR = 53,016 USD
50 USD = 42,44 EUR 50 EUR = 58,9067 USD
55 USD = 46,684 EUR 55 EUR = 64,7974 USD
60 USD = 50,928 EUR 60 EUR = 70,688 USD
65 USD = 55,172 EUR 65 EUR = 76,5787 USD
70 USD = 59,416 EUR 70 EUR = 82,4694 USD
75 USD = 63,66 EUR 75 EUR = 88,36 USD
80 USD = 67,904 EUR 80 EUR = 94,2507 USD
85 USD = 72,148 EUR 85 EUR = 100,1414 USD
90 USD = 76,392 EUR 90 EUR = 106,032 USD
95 USD = 80,636 EUR 95 EUR = 111,9227 USD
100 USD = 84,88 EUR 100 EUR = 117,8134 USD