Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,9311 EUR 1 EUR = 1,074 USD
2 USD = 1,8622 EUR 2 EUR = 2,148 USD
5 USD = 4,6555 EUR 5 EUR = 5,37 USD
10 USD = 9,311 EUR 10 EUR = 10,74 USD
15 USD = 13,9665 EUR 15 EUR = 16,11 USD
20 USD = 18,622 EUR 20 EUR = 21,48 USD
25 USD = 23,2775 EUR 25 EUR = 26,85 USD
30 USD = 27,933 EUR 30 EUR = 32,22 USD
35 USD = 32,5885 EUR 35 EUR = 37,5899 USD
40 USD = 37,244 EUR 40 EUR = 42,9599 USD
45 USD = 41,8995 EUR 45 EUR = 48,3299 USD
50 USD = 46,555 EUR 50 EUR = 53,6999 USD
55 USD = 51,2105 EUR 55 EUR = 59,0699 USD
60 USD = 55,866 EUR 60 EUR = 64,4399 USD
65 USD = 60,5215 EUR 65 EUR = 69,8099 USD
70 USD = 65,177 EUR 70 EUR = 75,1799 USD
75 USD = 69,8325 EUR 75 EUR = 80,5499 USD
80 USD = 74,488 EUR 80 EUR = 85,9199 USD
85 USD = 79,1435 EUR 85 EUR = 91,2899 USD
90 USD = 83,799 EUR 90 EUR = 96,6599 USD
95 USD = 88,4545 EUR 95 EUR = 102,0299 USD
100 USD = 93,11 EUR 100 EUR = 107,3998 USD