Danh sách chuyển đổi

Chọn đồng tiền bạn muốn chuyển đổi
1 USD = 0,8108 EUR 1 EUR = 1,2333 USD
2 USD = 1,6216 EUR 2 EUR = 2,4667 USD
5 USD = 4,054 EUR 5 EUR = 6,1667 USD
10 USD = 8,108 EUR 10 EUR = 12,3335 USD
15 USD = 12,162 EUR 15 EUR = 18,5002 USD
20 USD = 16,216 EUR 20 EUR = 24,667 USD
25 USD = 20,27 EUR 25 EUR = 30,8337 USD
30 USD = 24,324 EUR 30 EUR = 37,0005 USD
35 USD = 28,378 EUR 35 EUR = 43,1672 USD
40 USD = 32,432 EUR 40 EUR = 49,334 USD
45 USD = 36,486 EUR 45 EUR = 55,5007 USD
50 USD = 40,54 EUR 50 EUR = 61,6675 USD
55 USD = 44,594 EUR 55 EUR = 67,8342 USD
60 USD = 48,648 EUR 60 EUR = 74,001 USD
65 USD = 52,702 EUR 65 EUR = 80,1677 USD
70 USD = 56,756 EUR 70 EUR = 86,3345 USD
75 USD = 60,81 EUR 75 EUR = 92,5012 USD
80 USD = 64,864 EUR 80 EUR = 98,668 USD
85 USD = 68,918 EUR 85 EUR = 104,8347 USD
90 USD = 72,972 EUR 90 EUR = 111,0015 USD
95 USD = 77,026 EUR 95 EUR = 117,1682 USD
100 USD = 81,08 EUR 100 EUR = 123,335 USD