từ Investopedia

Người giao dịch mạo hiểm:
Người thích giao dịch liên tục, dùng mức đòn bẩy cao nhất, chủ yếu là đầu cơ nhanh, giao dịch trong ngày.
Chào bán:
Mức giá mà ở đó công ty tạo lập thị trường chấp nhận bán ra một loại công cụ đầu tư (bạn mua). Công ty tạo lập thị trường cũng sẽ chào một mức giá mua vào hay số lượng và giá mà công ty chấp nhận mua vào (bạn bán) .
Chào mua:
Mức giá mà ở đó công ty tạo lập thị trường chấp nhận mua vào một loại công cụ đầu tư (bạn bán). Công ty tạo lập thị trường cũng sẽ chào một mức giá mua vào hay số lượng và giá mà công ty chấp nhận bán ra (bạn mua) .
Công ty Môi giới:
Tên chung dùng để định nghĩa, thông thường, các công ty hoạt động trung gian trên thị trường tài chính. Có hai loại môi giới, công ty tạo lập thị trường hay ECN..
ECN (Mạng Tiền tệ Điện Tử):
Mạng Tiền tệ Điện Tử truyền dẫn khách thẳng tới thị trường liên ngân hàng, thông thường đạt tới một mức chênh lệch giá thấp hơn. Hầu hết các ECN hưởng hoa hồng cố định theo vòng quay/ lượt.
Đòn bẩy:
Việc sử dụng các công cụ tài chính khác nhau hay vốn vay, như tài khoản biên, để tăng lợi nhuận đầu tư..
Lô:
Gói trong đó đơn vị giao dịch được chuyển tới thị trường. Có 2 loại lô: nhỏ và thông thường. Lô nhỏ gồm 10,000 đơn vị đồng tiền gốc, và lô thông thường gồm 100,000 đơn vị đồng tiền gốc, nghĩa là 10 lần lớn hơn..
Biên tế:
Lượng vốn tự có góp vào từ khách hàng thể hiện dưới tỉ lệ phần trăm của giá thị trường của công cụ đầu tư tại 1 thời điểm trong một tài khoản biên..
Nhà Tạo lập Thị trường:
Trung gian giữa thị trường liên ngân hàng và nhà giao dịch riêng lẻ. Nhà cung cấp thanh khoản liên ngân hàng thu một hoa hồng nhỏ cho việc cung cấp một lượng tiền có thể giao dịch. Nhà tạo lập thị trường cũng thu hoa hồng từ khách của họ (dưới dạng chênh lệch giá, hoặc hoa hồng, hoặc cả hai) cho việc cung cấp giá có thể giao dịch trên thị trường tiền tệ..
Người giao dịch vừa phải:
Người giao dịch thích một mức đòn bẩy không cao lắm, hay giao dịch trong khoảng thời gian 1-2 ngày, và không dùng nhiều vốn cho mỗi giao dịch như nhà đầu tư mạo hiểm..
Pip:
Mức biến đ�ng về giá nhỏ nhất mà một tỉ giá hối đoái nào đó có thể biến động.
Chênh lệch giá:
Chênh lệch giá giữa chào mua và giá chào bán của một chứng khoán hay tài sản.